logo

Нохчийн мотт 2 класс солтаханов шардар 152. Решебник По Чеченскому Языку 4 Класс Солтаханов Эдилов

Нохчийн мотт 2 класс солтаханов шардар 152 Rating: 5,5/10 720 reviews

Э.Х. СОЛТАХАНОВ НОХЧИЙН МОТТ 4 класс ЧIагIйина Нохчийн Республикан дешаран Министерствос Соьлжа

нохчийн мотт 2 класс солтаханов шардар 152

Цундела ала мегар ду оцу дийнахь массо а дешархочу де. Берашна 1емар ду хандешнаша лело г1уллакх билгалдакха. Индарби, Хадижат , Рукъет лайн мижаргех ловзу -Муха ду и ловзарш могашаллина? Шек а воцуш, ирахь лаьтта шел баккхий нах тергал а ца беш, гIанта охьа а хиъна, корах арахьоьжуш вогIура шийтта шо хир долу кIант. Бах-хьаш аь Берашка шайга болх байтар. Цхьаъ -Муха йолор ю аша иза? Хандешнашна буха ши сиз хьакха 6. Нацумэ Сосэки, первок большое сатирическое ппроизведение в японской литературе нового времени.

Next

Солтаханов Э.Х. Нохчийн мотт. Чеченский язык. (4 класс) [PDF]

нохчийн мотт 2 класс солтаханов шардар 152

Хьун аьлча, вайна хетало уьш-м дечигаш, коьллаш, зезагаш, яраш яра олий. Как совершить покупку на нашем сайте? Хи чу а бухкий, Iалашбо вайнаха хьаьмцаш. Disqus — Чеченский язык 5 класс янгульбаев махмаев решебник — Главное меню. Хьамц, кондар ларахь а, масийтта стомма гIад а долуш, дитт ду. Дуьххьара ло тесча схьаяьхна хьайбанаш мерза хуьлу.

Next

Ольга Гісь Планета Міркувань 1 Клас Відповіді

нохчийн мотт 2 класс солтаханов шардар 152

Цара вовшашна сагатдора -Маца хийцира оха бераша бух1анан к1орни д1а? Деша, ламанан, дешар, лам, дешархо, ламанхо, дешархочун, ламанхочун, пондар, вота, зурма, Iилма, пондаран, вотанан, зурманан, Iилманан, пондарча. Дог1а Мохо мархаш лоьхку, лоьхку, Мархаш йоьлху, йоьлху. Ловзуш, цIазамаш лехьош лелаш хилла хьуьнахула Лоьмий, Хьасанний. Тхан эвлахь Асланбек Шериповн цIарах урам бу. Билгалдешан маь1на , цуьнан г1уллакх х1уманийн билгало билгалъяр , хаттарш довзийтар. Ц1ечу мог1анчура -Маса предложенихир ю хьалхарчу декъан? Т1адамийн метана оьшу элпаш дохкуш. Т1е, т1ехула, т1ера -Муьлхачу предложенехь ю уьш? Сихха оха схьайилли Ткъеялхитта Абат.

Next

Поурочные разработки по чеченскому языку 3 класс

нохчийн мотт 2 класс солтаханов шардар 152

Теперь, наверное, в суматохе мы стали пуМасленичные блины так и просятся в жующие рты! Аьхка шовданан хи шийла хуьлу. N 74 Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. Предложенешкара дешнийн уьйр яц -Х1ун дан деза? Берашан хуур ду къамелан дакъош предложенин муьлха меженаш хуьлу. Муха боху цара бух1анан бен карорах лаьцна? У элпаца ду вайн урс, Урчакх, узам, туре. Дийца, муха кIант хета шуна кху тIехь вуьйцург. Барта билгалдаха цIерниг дожарера цIердешнаш.

Next

НОХЧИЙН МОТТ 4 класс ЧIагIйина Нохчийн Республикан дешаран Министерствос Соьлжа

нохчийн мотт 2 класс солтаханов шардар 152

Текст тоалла хаза яц -Стенна оьшу билгалдешнаш? Аьхке т1ееача берашна ч1ог1а хазахета -Х1унда? Экскурсе, экскурсехь, экскурсера -Мулханиг бу орам? Словарашна тIера дешнаш а дIанисдина ду алфавитан poгIexь. Проект краткого доклада Часть 1 Пункты 1, 2. Бакъо, лакхарчу текстах пайда а оьцуш, йийца. Юкъ Мор буззий ас дечиг дохьу, Туьллу иза пеша тхайн. Машинистан таро яцара цIерпошт сацо. Дитташ тIера гIаш гурахь охьаэгар.

Next

Э.Х. СОЛТАХАНОВ НОХЧИЙН МОТТ 4 класс ЧIагIйина Нохчийн Республикан дешаран Министерствос Соьлжа

нохчийн мотт 2 класс солтаханов шардар 152

Юкъара орам болу гepгapa дешнаш схьаязде. Оха иза ц1а ялийра -Х1унда йора шина бух1ано г1овг1а? Дийца, дахарехь стенна оьшу алфавит. Оха яздархочух лаьцна дийцар хIоттийра. Учебник специально для классов чеченской школы. Подлежащи -Муьлхачу дожарехь хуьлу подлежащи? Индарбис конькеш хохку -Х1ун доМовлида? Иштта дика доьшуш ву Руслан а. Вай 1амор ду царех йозанехь билгалдаха. Цу чу ч1ерий хецара -Муха метин карийра цунна? Билгалъяха шайца цхьанатайпанара меженаш йолу предложенеш.

Next

Солтаханов Э.Х. Нохчийн мотт. Чеченский язык. (4 класс).

нохчийн мотт 2 класс солтаханов шардар 152

Хьуьнах дахара-дахара дашца уьйр ю -Дахара стенга? Экскурсе -Кхин муьлха дакъа ду цу дешнашкахь? Хьозанах лаьцна -Х1ун хоьтту автора хьозане? Дийца, уьш вовшех муха къастайо. Берашна 1ай ч1ог1а хазахета -Муха ду могашаллина берийн ловзарш? Муха хуур дара, цIердош муьлхачу дожарехь ду? Подлежащина кIел цхьа сиз хьакха, сказуемина кIел — шиъ. Дийца, церан хIун чаккхенаш ю. Поурочные планы по чеченскому языку 1 класс. Нохчийн мотт Тема: «Чаккхе» 1алашо: дешан чаккхе йовзийтра.

Next

Ольга Гісь Планета Міркувань 1 Клас Відповіді

нохчийн мотт 2 класс солтаханов шардар 152

Иза хандашца цхьаьна а, къаьстина а язйо. Муьлхачу бакъонна тIедоьгIна яздина меттигехь бохучу дашехь г элпана хьалха и? Берашна ц1ердешнийн дожар къасто 1амор Билгалбаьхна кхиамаш : берашна хуур ду ц1ердешнаш дожаршца хийцалуш хилар. Корта бихкина со гахь, дог кIадлур ду мам. Бердах г1ур яра и шиъ -Муха кхета шу «Ницкъал хьекъал тоьлу» бохучу кицанах? Цу некъана цхьана аг1ор к1орга 1ин хила, вукха аг1ор ламанан берд хила -Морзахъялалуш хиллий и шиъ? Керла книга ешар — керлачу доттагIчуьнца цхьаьнакхетар. Ц1ецу мог1анчура -Д1аеша хьалхарчу декъана йолу предложенеш.

Next

Поурочные разработки по чеченскому языку 3 класс

нохчийн мотт 2 класс солтаханов шардар 152

Билгалдаьхначу дешнашна кIел сиз хьакха. Шена чохь муьлха цхьа хаттар долчу предложенех хаттаран предложении олу -Муьлха хьаьрк дуьллу цуьнан чаккхенга? Билгалбаьхна кхиамаш : берашна 1емар ду предложенеш вовшех къасто , 1емар ду церан чаккхенга оьшу хьаьрк х1отто. Изложенин текстах лаьцна къамел дар. К1анта маара а йоьллина , д1алачкъийра к1орни -Хьан д1ачовхийра ж1аьла? Дийца оцу дешнийн нийсаяздарх лаций. Хьалхарчу предложенерчу дешнашкара мукъачу элпашна буха сиз хьакха.

Next