logo

Имлои Забони Точики. Реферат Бо Забони Точики

Имлои Забони Точики Rating: 7,9/10 1672 reviews

Реферат Бо Забони Точики

Имлои Забони Точики

В книге проанализировано грамматическое свойство союзов в современном таджикском языке. Если урок пропущен, он должен быть навёрстан в ту же неделю. Аз хама асосиаш он, ки дар холи ба алифбои арабиасос гузаштан хуруфи компютериро аз хам- забонони худ мегирифтем ва дар шабакаи Интернет бо онхо хамсадо мешудем. Ин падидаи нек дар давраи соњибистиќлолии кишвари азизамон шукўњу шањомати тоза касб карда, дар он санањои муњимми таърихиро. Аз ҳамон вақт инчониб дар таркиби лугавӣ забони форси аз калимаҳойи арабӣ хеле васеъ истифода карда мешавад. Гарчанде ки тули ин садсолаҳо забони классикӣ, яъне забони адабиёт тағйири зиёде надид ва чун пештара дар тамоми олами форсизабон ягона буд, забони гуфтугӯии мардум, забони зинда ба таври интенсивӣ дигаргуниҳои нав мепазируфт ва аз забони адабӣ торафт дур мешуд.

Next

Реферат Бо Забони Точики

Имлои Забони Точики

Номгуи мавзухои кори курси: 1. Хат роҳи дурударози тараққии худро гузашта, то ба ин шакл омада расидааст. Илова бар ин, Сомониён аз забони форсии дарӣ ҳамчун силоҳи сиёсӣ дар баробари тозиён барои расидан ба истиқлолияти комил истифода мекарданд. Техника ва технологияи таъминоти шабакавии системахои информатсиони. Эти счетчики были повреждены по вине установщиков. Имлои садонокҳо 2 Ҳарфҳои а, о, у дар оғоз, байн ва анҷоми калима навишта мешаванд: абр, баҳор, замон, хона, дара; об, овоз, бол, бод, доро, тавоно; умед, усто, бузург, суруд, бозу, гесу, неру, абру ва ғ.

Next

Реферат Бо Забони Точики

Имлои Забони Точики

Пайваста бо хамин, омухтани чараен ва сохтори савдои чахон ва инчунин чустучуи имкониятхои баромад ба бозори чахон махсусан актуалист. Тест уральский экономический район география 9 класс. Ягелло 1953 , фарханги пурраи форсй-арабй-русй 1910 , фарханги тафсирии Д. Таърихи чузъу томхои он ба неруи кудратманди низоми мухофизи сулху субот ва фазои орому осудаи мамлакат табдил ёфта, холо ба Ватан ва халки худ содикона хизмат мекунанд. Хушьолии Соли Нави Толор бо шилшилаю овезаьо оро дода шудааед.

Next

Реферат Бо Забони Точики

Имлои Забони Точики

Вале бо вужуди ин Темур барои барыарор намудани иншооти обёриву вайронкардаи мущулхо ва васеъ гардонидани майдоньои киштбоб дар чандин вилоятьои мамлакат тадбирьо андешид. Дар маҷмӯъ: асил , , зиёда аз 122 млн мардум мебошанд. Ахли зиёиёни миллат нигарони бар он доштанд, ки акнун ба расмулхати ниёгон-алифбои арабиасос мегузарем. Мафхуми «Режими сиёси» доираи васеи ходисахоро фаро мегирад. Соли 1889 чопхонаи Бухорои Нав ва баъдтар, соли 1913, дар шахри Тошканд ду фарханги мухтасари русй ба форсй ба табъ расид, ки мураттиби онхо Шоххайдар Хртамтоев буд, вале ин фархангхо нихоят мухтасар ва теъ-доди хеле ками вожахоро фарогир буданд. Бузургони адаби точик хамеша сар ба савдои он доштанд, ки забони модарии худро дур аз олудаги ва дар вазъияти солим ни- гох доранд. Лекин кори асосиро дар самти ба роҳ мондани меъёри ягонаи забон дар айёми Шӯравӣ олимон ва адибони тоҷик бо сарварии Садриддин Айнӣ анчом доданд.

Next

Реферат Бо Забони Точики

Имлои Забони Точики

Хушхолии Соли Нави баромади таёр дар соли нав Толор бо шилшилаю овезаьо оро дода шудааед. Ҳамин тавр, калимаҳои байналмилалиро гӯиши Тоҷикистон аз русӣ иқтибос карда меояд то ҳанӯз, дар ҳоле ки теҳронӣ аз фаронсавӣ ва инглисӣ ва кобулиҳо аз инглисӣ истифода мекунанд. Шеърхои табрикоти дар васфи Навруз. Дар ин мархала як катор омилхои экстралингвистй, ки худ натичаи вокеахои сиёсй-иктисодй ва ичтимой-фархангии онвакта буданд, сабабгори ба вучудойии ходисахои муассир ба забон мешавад. Маҷмӯи аломатҳои графикии ҳарфҳои забон, ки бо тартиби муайян ва номҳояшон пайи ҳам омадаанд, алифбо номида мешавад. Бой — основная форма тактических действий войск, организованное вооруженное столкновение соединений, частей и подразделений воюющих сторон, представляющее собой согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и маневр в целях разгрома противника и выполнения других тактических задач в определенном районе в течение короткого промежутка времени. Тесты егэ для 4 класса по окружающему миру 2016 год 16 апреля 2017 года.

Next

Реферат Бо Забони Точики

Имлои Забони Точики

Ишке ба Худо ва Расули Худо , 2. Зеро ки ба ин ду харф эхтиёче нест. При рачительном хозяине оно может быть очень 24. Бояд гуфт, ки давлат бар зарари ягон забон нест ва онҳоро ҳамеша ҳифз менамояд. Бертелс - мухаккики барчастаи забон ва адабиёти форсй-точикй хам метавон дарёфт.


Next

Реферат Бо Забони Точики

Имлои Забони Точики

Харфхои чопи як бало, харфхои дафтари балои дигар…. Дар ҳамин давра аст, ки ба табдил шуда ва шеъри тоҷикон аз баданаи бузурги шеъри форсӣ ҷудо мешавад. Ичроиши амалхоро зуддии такти меноманд. Учебник состоит из вводного Фонетическая часть: уроки 1- 1. Хол он ки дар мамолики хамзабони мо мисли Эрон ва Афгонистон ва дар аксар манотики Точикистон, мисли Мастчох, тамоми вилояти Хатлон ва хамагии Бадахшон ин гуна талаффуз вучуд надорад. Дар анҷоми калимаҳои решагии зерин бо риояи меъёри таърихӣ у навишта мешавад: бону, зону, неку, паҳлу, олу, орзу, дору, оҳу, аду ва ғ. Вяткин ва кисми точикии онро А.

Next

Реферат Бо Забони Точики

Имлои Забони Точики

Вале ҷиддитарин фарқияти гӯиши тоҷикиро аз кобулию теҳронӣ дар грамматика пайхас мекунем. Содержит вводный и основной курсы, краткий грамматический очерк- справочник, тексты и словари таджикско- русский и русско- таджикский. В монографии анализируется роль этого словаря в истории таджикской лексикографии. В статье вкратце даётся характеристика каждому периоду и основным двуязычным словарям, изданным в эти периоды. Тест аз фанни химия барои синфи 9 химия точики тест. Точикистон ибтидои солхои 30-юм тахти рохбарии устод Айнй гурухи корие тартиб дода шуд, ки ба он Р. Имлои забони точики - Free download here.

Next